Αξονική 3D-Reconstruction

Bοηθάει στην καλύτερη απεικόνιση του μυοσκελετικού.

Παράλληλα αποτελεί μέθοδο εκλογής στη λεπτομερή μελέτη του σκελετικού τραύματος σε σύνθετα κατάγματα με εμπλοκή αρθρικών επιφανειών.

Δεν απαιτείται

Γίνεται στα Εργαστήρια