Έγχρωμο triplex καρωτίδων

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της στένωσης καρωτίδων. Πρόκειται για έγχρωμο υπερηχογράφημα που ανιχνεύει την αθηρωμάτωση των καρωτίδων.

Με το triplex καρωτίδων εκτιμάται το είδος, το στάδιο, η ακριβής θέση και το μέγεθος της αθηρωματικής βλάβης. Επίσης, προσδιορίζεται ποια είναι η σύσταση της βλάβης αυτής.

Δεν απαιτείται

Γίνεται στα Εργαστήρια